ال ب ار ئ

ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ ض‍م‍ان‌ خ‍ری‍دار و ف‍روش‍ن‍ده‌ در ص‍ورت‌ ف‍روش‌ م‍ال‌ دی‍گ‍ری‌، ام‍ک‍ان‌ ب‍ری‌ ش‍دن‌ غ‍اص‍ب‌ ی‍ا غ‍اص‍ب‍ی‍ن‌ از م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌، ت‍اث‍ی . ‫الت َذُّو ُق َ‬ ‫َّة َّ‬ ‫َّ‬ ‫األ َدِب ُّي َوِإ ْب َد ِاعي ُ‬ ‫التَلِقي‬ ‫خـالـد خـميس السحـاتي

2022-11-28
    حل درس تركيب السكان ص 13 المصدر السعودي
  1. ‬ص ‪ :‬م ارر ا احى؟
  2. ۪
  3. ۚ
  4. ـان عـ
  5. ـازي إلى عائلات الضـ
  6. Guia d’acollida de la ciutat de Sabadell