متى نستعمل a و an و the

.

2023-06-06
    بوابغىثخةطسته شض9ه4خن 03نق جكككحصحصحصحةع غىثخةطسته ش